SPLOŠNI POGOJI INDIVIDUALNI GOSTI

Splošni pogoji poslovanja

Youth Hostel Pekarna, ki ga upravlja MKC Maribor oddaja sobe v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja:

Splošna določila poslovanja

 • Splošni pogoji so sestavni del prijavnice-rezervacije, ki jo dogovorita MKC Maribor in stranka, ki se prijavlja za nočitev oziroma nočitev z ostalimi storitvami.
 • Priporočena je seznanitev z vsebino Splošnih pogojev ob prijavnici-rezervaciji storitev. 
 • Ob Splošnih pogojih je za bivanje v Hostlu Pekarna veljaven tudi Hišni red MKC in Hostla Pekarna, ki je na voljo za prenos: www.mkc-hostelpekarna/hisnired.

I. Partnerji

 • Partnerja dogovora o prijavnici-rezervaciji sta MKC Maribor in stranka.
 • Če je za stranko oddala naročilo tretja oseba, potem na podlagi solidarnega jamstva ta tretja oseba skupaj s stranko jamči MKC Maribor za vse obveznosti iz prijavnice-rezervacije.
 • V primeru dvoma velja kot partner dajalca prenočišča stranka-naročnik, čeprav je storitev naročil za druge osebe, imensko imenovane ali neimenovane.

II. Področje veljavnosti

 • Naši SPP veljajo za prijavnice-rezervacije o najemni prepustitvi sob/ležišč partnerju zaradi prenočevanja kakor tudi o vseh storitvah in dobavah, ki jih MKC Maribor opravi za stranko.

III. Dogovor s prijavnico-rezervacijo

 • Ko MKC Maribor prejme pisno prijavnico-rezervacijo stranke, se rezervira storitev. MKC Maribor pisno potrdi rezervacijo sobe.

IV. Storitve in cene

 1.  MKC Maribor je dolžan imeti pripravljene sobe, ki jih je stranka rezervirala, ter uresničiti dogovorjene storitve. MKC Maribor si pridržuje pravico, da v primeru preveč rezervacij stranki poskrbi ustrezno enako kvalitetno nastanitev v bližini.
 2. Stranka se obveže, da plača dogovorjeno ceno za storitve, ki jih bo izkoristila.
 3. Stranka nima pravice do dodatnih storitev, ki ji niso bile obljubljene oz. ki niso v ponudbi.
 4. V vse cene so vključeni davek na dodano vrednost in krajevne pristojbine.
 • Cene so določene v vsakokratnem veljavnem ceniku MKC Maribor.
 • MKC Maribor ima pravico zvišati cene storitev v skladu z Obligacijskim zakonikom v primeru, da je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju ali do sprememb tarif drugih storitev in cen, ki vplivajo na ceno storitev. O zvišanju cen MKC Maribor obvesti stranko pisno.

V. Plačilo

 • Za vse storitve plača stranka vnaprej na transakcijski račun MKC Maribor ali ob prihodu z gotovino ali s plačilno kartico. 
 • Pri predčasnem odhodu ali rezerviranih storitvah, ki jih stranka sploh ne koristi, je treba plačati vso dogovorjeno ceno. 
 • MKC Maribor ima pravico zaračunati stroške opominov in zakonsko določene zamudne obresti.
 •  MKC Maribor si pridržuje pravico, da pred prihodom gosta preveri njegovo plačilno kartico.
 •  Za dan plačila se šteje dan, ko stranka izvrši plačilo ob prijavi na recepciji Hostla Pekarna oziroma vnaprej na transakcijski račun MKC Maribor.

Bivanje z otroki

 • Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora imeti veljavne dokumente.
 • Za starost otroka se šteje starost, ki jo bo otrok dosegel na dan pričetka storitve in ne starost, ki jo ima na dan prijave.

Bivanje z domačimi živalmi

 • Nastanitev v Hostlu Pekarna z domačimi živalmi ni mogoče.

 

VI. Odstop stranke od prijavnice-rezervacije

 • V vsakem primeru je treba odpoved opraviti v pisni obliki (po elektronski pošti).
 • Pri odpovedi je stranka dolžna poravnati stroške MKC Maribor, kot so navedeni v drugem odstavku te točke Splošnih pogojev. 
 • V kolikor ni pisne odpovedi pogodbe je stranka dolžna plačati celoten dogovorjen znesek, kljub temu da storitev ni koristila.
 • Stranka je dolžna plačati tudi rezervirane postelje za goste, ki niso prispeli in jih ni odpovedala v rokih kot določajo splošni pogoji.

Stroški odpovedi za individualne goste:

 • Rezervacija se lahko brezplačno prekliče 2 dni pred prihodom.
 • V kolikor je rezervacija preklicana do18.00 ure (po lokalnem času hostla) na dan prihoda, se stranki obračuna nočitev za eno noč, če rezervacije ne prekliče, se stranki obračuna in odtegne znesek v višini opravljene celotne rezervacije.
 • Prav tako ima MKC pravico, da ne sprejme prijavnice-rezervacije, v kolikor obstajajo odprte terjatve iz preteklih rezervacij.
 • MKC lahko odstopi prijavnice-rezervacije zaradi višje sile, kadar je rezervacija narejena na osnovi zavajajočih ali napačnih podatkov ali kršitve splošnih pogojev.

VII. Zagotovitev, prevzem in vrnitev sobe

 1. Stranka nima pravice, da se ji pripravi prav določena soba, čeprav se MKC Maribor potrudi, da bi upošteval strankine želje.
 2. Rezervirana soba je stranki na voljo od 14. ure na dan, ki je bil dogovorjen kot dan njenega prihoda. Recepcija je odprta od 8.00 do 20.00 ure vsak dan.
 3. Na dan odhoda mora stranka do 10. ure zapustiti sobo in ključ oddati na recepciji. Če stranka ta čas prekorači, lahko MKC Maribor od nje zahteva plačilo 100 % nočitve. 
 4. Gostje, ki pridejo po 20. uri, morajo MKC Maribor o tem nujno obvestiti vsaj en dan vnaprej oziroma na dan prihoda najkasneje do 12.00 ure zaradi dogovora, kako in na kakšen način bodo gostje prevzeli sobo.
 5. Če želi stranka podaljšati bivanje, mora o tem obvestiti MKC Maribor najmanj 24 ur pred dogovorjenim odhodom, storitve morajo biti poravnane pred podajšanjem storitve.
 6. Če stranka zasede sobo in jo potem zapusti, ne da bi opravila nočitev, se ji zaračuna plačilo celotne nočitve.
 7. Če stranka rezervira sobo za daljši čas in jo pred iztekom roka zapusti, se ji zaračuna celotna vrednost nočitev za rezervirano obdobje, razen kadar jo zapusti pred iztekom roka zaradi višje sile ali bolezni. 

VIII. Jamstvo MKC Maribor

 1. MKC Maribor jamči za svoje obveznosti s skrbnostjo dobrega gospodarja. Strankini zahtevki za odškodnino so izključeni (razen če gre za škodo, ki je nastala zaradi naklepnega ali zelo grobega kršenja obveznosti). 
 2. Če se pri storitvi pojavi motnja ali škoda, se bo MKC Maribor takoj, ko to odkrije ali ga zaradi tega nemudoma pograja stranka, potrudil, da jo odpravi. Stranka pa je s svoje strani dolžna prispevati k temu, da se motnja odpravi oziroma da je možna škoda čim manjša. 
 3. Za stvari, ki jih je stranka prinesla s seboj jamči MKC Maribor v skladu z zakonskimi določili le v primeru, če je škoda povezana s kršitvijo dolžnosti s strani MKC Maribor. Priporočeno je, da stranka svoje dragocenosti hrani v rezervirani sobi ter si izposodi ključ za omaro na recepciji Hostla Pekarna.
 4. MKC Maribor tudi ne prevzema nobene odgovornosti za strankino vozilo, parkirano na dvorišču, parkirišču in tudi ne za njene stvari, shranjene v vozilu. 
 5. MKC Maribor ne prevzema odgovornosti za predmete in storitve, ki si jih stranka naroči v Hostlu Pekarna, razen če je bilo to s stranko osebno in pisno dogovorjeno (npr. prevzem vstopnice za koncert, če prevzem ni bil prej natančno dogovorjen).

XIV. Reklamacije oziroma pritožbe

 • Vsaka stranka ima pravico do reklamacije oz. pritožbe zaradi neustrezne storitve.
 • Stranka lahko vloži reklamacijo pisno v roku osem dni od dne, ko je bila storitev nepravilno opravljena.
 • V primeru, da stranka zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, MKC Maribor le-te vsebinsko ne obravnava.
 • Brez pisne reklamacije MKC Maribor ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter drugih zahtevkov.
 • K pisnemu zahtevku mora stranka priložiti ustrezna potrdila o dejanskem stanju, na podlagi katerega stranka svoj zahtevek uveljavlja.
 • MKC Maribor ne bo upoštevala skupne reklamacije, ki jo podpiše več strank pogodbe iz ene reklamacijske zadeve.
 • Če pomanjkljivosti ni bilo mogoče rešiti na kraju samem in je po krivdi MKC Maribor prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev, ima stranka pravico do povrnitve stroškov največ v višini realne vrednosti neopravljenih storitev, oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, kadar ima MKC Maribor pravico do odpovedi ali do spremembe aranžmaja.
 • MKC Maribor je dolžna pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v osmih dneh po njenem prejemu oz. v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku reklamacije. Dokler MKC Maribor  ne poda odgovora, se stranka odreče posredovanja katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim medijem.

X. Uporaba in varovanje pridobljenih podatkov

 • MKC Maribor vse pridobljene podatke o strankah varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Šteje se, da stranka s prijavnico-rezervacijo pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi.
 • Če stranka tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na storitev.

XI. Obveznosti MKC Maribor

 • MKC Maribor mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese strank skladno z dobrimi navadami v turizmu.
 • Stranki je dolžan nuditi vse v prijavnici-rezervaciji navedene storitve in je hkrati odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve.
 • MKC Maribor izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealiziranih storitev nastalih zaradi višje sile v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.